Servicevoorwaarden

Dit document bevat de servicevoorwaarden voor het gebruik van het WAVEDESK-platform.

Belangrijke begrippen

In deze servicevoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • Beheerder: De gebruiker met de meest uitgebreide gebruikersrechten die verantwoordelijk is voor het beheerdersaccount van de ADM-Concept software.

 • Beheerderaccount: Een gebruikersaccount dat alleen toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de beheerder.

 • Verbonden onderneming: Een onderneming verbonden aan een partij, zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de diensten, aanvaard door de klant bij het aanvaarden van de servicevoorwaarden van ADM-Concept.

 • Pakket(ten): Verschillende betaalde pakketten binnen de softwarelicentie van ADM-Concept, waaruit de klant kan kiezen. Een overzicht van de functionaliteiten van elk pakket is beschikbaar op de website.

 • Mededeling: Elke niet-commerciële mededeling van ADM-Concept aan de klant over de diensten, via de website, e-mail, in-app-berichten of andere communicatiemiddelen.

 • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met ADM-Concept, beschouwd als een 'onderneming' volgens het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

 • Klantaccount: Alle gebruikersaccounts van de klant en de bijbehorende klantgegevens.

 • Klantgegevens: Alle inhoud, informatie en gegevens, inclusief persoonsgegevens, die verband houden met derden en zijn ingevoerd of geüpload in het klantaccount tijdens het gebruik van de diensten.

 • Persoonlijke Klantgegevens: Alle klantgegevens die worden beschouwd als 'persoonsgegevens' volgens de Privacywetgeving.

 • Demo: De demoversie van de Tool waarmee de klant gedurende een beperkte tijdsperiode kosteloos de diensten kan gebruiken.

 • Documentatie: Alle documentatie verstrekt door ADM-Concept over de diensten en de website.

 • Privacywetgeving: Verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG) en alle Belgische uitvoeringswetten.

 • Partij: Elke partij bij de overeenkomst, zijnde ADM-Concept of de klant.

 • Diensten: De diensten die ADM-Concept verleent aan de klant binnen het kader van de overeenkomst, inclusief de softwarelicentie.

 • Onboardingdiensten: De diensten die door het personeel van ADM-Concept worden aangeboden en verricht met betrekking tot het aanmaken en uitrollen van het klantaccount.

 • Softwarelicentie: De licentie met betrekking tot de ADM-Concept-software en alle bijbehorende gebruiksrechten.

 • Licentievergoeding: Het periodieke bedrag betaald door de klant voor het gebruik van de softwarelicentie.

 • Termijn: De initiële of hernieuwde termijn waarin de klant de softwarelicentie ontvangt.

 • Verlengingsdatum: De datum waarop de softwarelicentie automatisch wordt verlengd voor een extra termijn.

 • Tool: De webgebaseerde en mobiele Software as a Service-applicatie (SaaS-applicatie) "WAVEDESK".

 • Gewone Gebruiker: Een gebruiker met een gewoon gebruikersaccount.

 • Gewoon Gebruikersaccount: Een gebruikersaccount aangemaakt door de beheerder voor een gewone gebruiker.

 • Gebruiker: Elke natuurlijke of rechtspersoon voor wie de klant een gebruikersaccount heeft besteld.

 • Gebruikersaccount: Een individueel gebruikersaccount op de Tool.

 • Website: De officiële website van WAVEDESK over de diensten.

De Overeenkomst

Overweging

ADM-Concept biedt een tool voor work management, in de vorm van zowel een mobiele als een webapplicatie, met als doel de efficiëntie van ondernemingen in hun omgang met klanten te verbeteren. Integratie van online tools van derden is mogelijk.

Totstandkoming van de overeenkomst

Bij het bestellen van de Diensten, via de Website of op andere wijze, inclusief registratie voor de Demo, wordt de (potentiële) Klant altijd gevraagd de Servicevoorwaarden en de Verwerkersovereenkomst van ADM-Concept te aanvaarden. De Klant gaat een Overeenkomst aan met ADM-Concept na aanvaarding van de Servicevoorwaarden.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke aanvaarding van de Servicevoorwaarden via elektronische weg leidt tot een geldige Overeenkomst, in overeenstemming met de Belgische wetgeving. ADM-Concept kan binnen wettelijke beperkingen alle beschikbare elektronische bestanden gebruiken om het bestaan van de Overeenkomst aan te tonen.

Elke persoon die namens een rechtspersoon deze Overeenkomst aangaat, verklaart en garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om deze rechtspersoon te binden aan de Servicevoorwaarden.

ADM-Concept behoudt zich het recht voor om op elk moment aanvullende informatie te vragen over de ondertekenaar en de (potentiële) Klant. ADM-Concept kan de Overeenkomst opzeggen of de uitvoering van de Diensten opschorten bij (i) twijfel over de identiteit van de ondertekenaar, (ii) twijfel over de kredietwaardigheid van de (potentiële) Klant, en (iii) aanwijzingen dat de (potentiële) Klant van plan is de Diensten door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van ADM-Concept. Een dergelijke opzegging of opschorting geeft de wederpartij geen recht op compensatie of schadevergoeding.

Order en Levering

Order

De Klant kan de Softwarelicentie bestellen door contact op te nemen met ADM-Concept en ten minste de volgende informatie te verstrekken:

 • Het Pakket.

 • Het aantal Gebruikersaccounts.

 • Betalingsgegevens voor domiciliëring (SEPA).

Een Overeenkomst treedt in werking na elektronische bevestiging van de bestelling of wanneer ADM-Concept de Diensten beschikbaar stelt aan de Klant.

Levering

Na het sluiten van de Overeenkomst krijgt de Klant toegang tot de Tool. Het verstrekken van een Beheerderaccount aan de Klant wordt beschouwd als levering van de Softwarelicentie.

Bij levering van de Softwarelicentie dient de Klant een initiële controle uit te voeren om te verifiëren of deze overeenkomt met de bestelling, inclusief de functionaliteiten van het geselecteerde Pakket en het aantal Gebruikersaccounts.

De Klant moet ADM-Concept binnen 48 uur na levering via de helpdesk informeren over eventuele afwijkingen. Indien er binnen 48 uur geen melding wordt gemaakt, wordt de levering geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard door de Klant.

Geen Herroepingsrecht

Volgens het Belgische Wetboek van Economisch Recht heeft elke consument recht op herroeping van producten en/of diensten die online, per e-mail of telefonisch zijn gekocht.

Aangezien de Diensten uitsluitend bedoeld zijn voor interne bedrijfsdoeleinden, worden Klanten beschouwd als 'ondernemingen'. Daarom hebben Klanten geen recht op herroeping met betrekking tot de Softwarelicentie of de Onboardingdiensten.

ADM-Concept biedt echter elke potentiële klant de mogelijkheid om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst gebruik te maken van een gratis Demoaccount, wat verder gaat dan de wettelijke verplichting.

Toepassingsgebied

Deze Servicevoorwaarden zijn exclusief van toepassing op de handelsrelatie tussen ADM-Concept en de Klant. Deze Overeenkomst vervangt en heeft voorrang op alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot de Diensten tussen de Partijen.

De Servicevoorwaarden hebben altijd voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant.

Wijzigingen in de Overeenkomst

ADM-Concept behoudt zich het recht voor om zijn Servicevoorwaarden, prijzen en Diensten op elk moment in de toekomst te wijzigen. ADM-Concept verplicht zich om de Klant van deze wijzigingen op de hoogte te stellen via een Mededeling.

 • Niet-substantiële wijzigingen treden in werking zodra de Klant hiervan op de hoogte is gebracht.

 • Substantiële wijzigingen treden pas in werking nadat de redelijke periode die ADM-Concept aan de Klant heeft gecommuniceerd, is verstreken.

Bij substantiële wijzigingen in de Overeenkomst, zoals een prijsverhoging, heeft de Klant de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Als de Partijen geen billijke oplossing vinden, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

Gratis proefperiode

Demoservice

Elke Klant krijgt de gelegenheid om de Tool gedurende een beperkte periode kosteloos uit te proberen. De duur van de toegang tot dit Demoaccount wordt door ADM-Concept vrij bepaald. ADM-Concept behoudt zich het recht voor om op elk moment een Demoaccount te beëindigen en alle gegevens die door de Klant zijn ingevoerd, permanent te verwijderen. Opeenvolgende activeringen van Demoaccounts kunnen worden geweigerd of beperkt om misbruik te voorkomen. Tijdens de proefperiode moeten proefgebruikers, inclusief hun betrokken Gebruikers, zich houden aan alle geldende gebruiksvoorwaarden en andere relevante bepalingen in deze Servicevoorwaarden.

Prijs

Commerciële aanbiedingen

Tenzij anders vermeld, zijn alle promoties, commerciële aanbiedingen en kortingen die ADM-Concept communiceert via de Website, e-mail of andere kanalen, vrijblijvend. Deze moeten worden beschouwd als een uitnodiging om Diensten te bestellen. Mondelinge commerciële kortingen moeten schriftelijk worden bevestigd om geldig te zijn. Kortingen zijn alleen geldig volgens de specifieke voorwaarden die zijn vermeld en gelden meestal slechts voor eenmalig gebruik.

Prijzen

Algemeen

Alle prijzen zijn exclusief btw en/of andere belastingen en (lokale) heffingen, en worden in EURO vermeld en betaald.

Pakketten

Pakketten worden aangeboden tegen een vaste maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse Licentievergoeding.

Opstartdiensten

Opstartdiensten worden aangeboden tegen een eenmalige vaste vergoeding.

Prijswijzigingen

Algemeen

ADM-Concept behoudt zich het recht voor om de prijzen voor zijn Diensten op elk moment aan te passen. Bij een prijsverhoging die van invloed is op bestaande Klanten, wordt de Klant minstens één (1) maand van tevoren op de hoogte gesteld.

Licentievergoedingen

Een verhoging van de Licentievergoeding tijdens een lopende Termijn wordt beschouwd als een substantiële wijziging van de Overeenkomst. De Klant heeft dan de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen vóór de ingangsdatum van de nieuwe prijzen. Door na de ingangsdatum van de nieuwe prijzen de Tool te blijven gebruiken, accepteert de Klant de herziene prijzen.

Indexering

ADM-Concept kan prijzen indexeren op basis van de geldende hoogte van verschillende kostenfactoren. Een indexering geldt niet als een substantiële wijziging van de Overeenkomst.

Upgrades en downgrades

Upgrades

De Klant kan op elk moment tijdens de Termijn overstappen naar een hoger Pakket of het aantal Gebruikersaccounts verhogen. De aangevraagde Upgrade wordt onmiddellijk geactiveerd, waarbij een pro rata-vergoeding in rekening wordt gebracht voor het resterende deel van de huidige Termijn.

Downgrades

De Klant kan uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de Verlengingsdatum overstappen naar een lager Pakket of het aantal Gebruikersaccounts verminderen. Te late Downgrade-meldingen kunnen resulteren in facturering voor het volgende Termijn voor het volledige Pakket, zelfs als het niet wordt gebruikt. Downgrades worden vanaf de Verlengingsdatum doorgevoerd, zonder recht op terugbetaling voor niet-gebruikte functies tijdens de huidige Termijn.

Gebruiksvoorwaarden voor de WAVEDESK Software

Softwarelicentie (gebruiksrecht)

ADM-Concept verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd beperkt recht om de WAVEDESK-software, inclusief toekomstige updates, uitsluitend voor interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken.

De Klant verklaart en garandeert dat alle verstrekte (registratie)gegevens volledig, waarheidsgetrouw en accuraat zijn, en zal zorgdragen voor hun juistheid.

Elk ander gebruiks- of exploitatierecht is uitgesloten zonder schriftelijke toestemming van ADM-Concept.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst mag de Klant binnen de verleende rechten gebruikmaken van de Tool, die tijdens de Overeenkomst kan worden beperkt of uitgebreid.

Binnen de grenzen van de verleende Softwarelicentie mag de Klant het overeengekomen aantal Gebruikers toegang verlenen tot en gebruik laten maken van de WAVEDESK-software binnen de interne bedrijfsomgeving, onder zijn verantwoordelijkheid.

De verplichtingen uit hoofde van deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op Gebruikers die via de Klant toegang krijgen tot de WAVEDESK-software. De Klant moet zijn betrokken Gebruikers duidelijk informeren over hun verplichtingen en de gebruiksvoorwaarden van de software.

De Klant mag geen toegang tot de WAVEDESK-software verlenen aan andere personen dan de overeengekomen Gebruikers. Hij is verantwoordelijk voor alle handelingen met betrekking tot de software, uitgevoerd door zijn werknemers, functionarissen, directeuren en alle andere derden die hij toegang geeft tot de Tool.

Niet-naleving van de Overeenkomst kan leiden tot maatregelen tegen de Klant en zijn Gebruikers door ADM-Concept.

Registratie/Beheerder- en Gebruikersaccounts

De Klant krijgt toegang tot de Tool en gebruikt de Softwarelicentie via het Beheerderaccount en eventuele bijkomende Gebruikersaccounts. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en de activiteiten van zowel het Beheerderaccount als de Gebruikersaccounts.

Elke Gebruiker heeft een persoonlijk Gebruikersaccount, waarvan de reikwijdte van de rechten wordt bepaald door de Beheerder, die altijd verantwoordelijk blijft voor deze toekenning.

Gebruikersaccounts, inclusief het Beheerderaccount, zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld. Beheerders en Gebruikers wordt geadviseerd om unieke wachtwoorden te creëren en deze regelmatig te wijzigen.

De Klant is verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van zowel het Beheerderaccount als de Gebruikersaccounts. De vertrouwelijkheid van de inloggegevens, zoals wachtwoorden, moet worden gewaarborgd door de Beheerder en elke Gebruiker. Logingegevens mogen niet worden gedeeld, zelfs niet met ADM-Concept bij het vragen om hulp via de helpdesk.

Schade als gevolg van onzorgvuldige omgang met inloggegevens door de Klant of zijn Gebruikers is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant, die zich niet kan beroepen op de aansprakelijkheid van ADM-Concept.

Elke (vermoedelijke) inbreuk op de vertrouwelijkheid van een of meer Gebruikersaccounts en elke verdachte registratie moet onmiddellijk aan ADM-Concept worden gemeld, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Beperkingen

De rechten verleend onder deze Overeenkomst zijn onderworpen aan beperkingen. De Klant stemt ermee in de WAVEDESK-software alleen te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden en in overeenstemming met alle geldende wetten en voorschriften.

De Klant zal de WAVEDESK-software niet gebruiken voor activiteiten die direct of indirect onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig of lasterlijk zijn, noch voor activiteiten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ADM-Concept, partners of derden.

Het naleven van deze beperkingen vormt een essentieel onderdeel van de Overeenkomst.

De Klant stemt ermee in de WAVEDESK-software niet te misbruiken en zich aan de opgelegde beperkingen te houden. Hieronder vallen:

 • (Her)verkoop, toewijzing, distributie of enige andere vorm van overdracht van rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADM-Concept;

 • Het maken van afgeleide werken of het uitvoeren van reverse engineering van de software;

 • Het gebruik van de software voor illegale of onwettige doeleinden;

 • Het uitvoeren van activiteiten die de goede werking van de software verstoren;

 • Toevoegen van ongepaste of illegale inhoud;

 • Het omzeilen van het bedrijfsmodel van ADM-Concept;

 • Gebruik op een frauduleuze manier;

 • Ongeautoriseerd gebruik van de Tool.

De Klant is verplicht elk ongepast of ongeoorloofd gebruik te bestraffen of te sanctioneren en ADM-Concept hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Corrigerende maatregelen

ADM-Concept behoudt zich het recht voor om alle nodige en redelijke maatregelen te nemen wanneer de Klant of een Gebruiker in strijd handelt met de Overeenkomst, wetgeving, rechten van derden of algemeen aanvaarde internetgedragsregels. ADM-Concept kan naar eigen inzicht passende maatregelen treffen, waaronder tijdelijke of permanente opschorting van de toegang tot de WAVEDESK-software. Bovendien kunnen eventuele kosten als gevolg van het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden aan de Klant worden doorberekend.

Indien de situatie dit rechtvaardigt, kunnen maatregelen zonder voorafgaande waarschuwing worden genomen. De Klant heeft geen recht op terugbetaling of schadevergoeding als gevolg van deze maatregelen.

Indien de Klant van mening is dat een maatregel onevenredig of ongegrond is, dient hij binnen vijftien (15) kalenderdagen na het nemen van de maatregel contact op te nemen met ADM-Concept. Hoewel ADM-Concept de argumenten van de Klant zal overwegen, is het niet verplicht om genomen maatregelen ongedaan te maken.

Systeemvereisten

Het gebruik van de WAVEDESK-software vereist een internetverbinding en een moderne webbrowser. Hoewel alle browsers worden ondersteund, wordt het gebruik van de laatste versie van Google Chrome aanbevolen om alle functionaliteiten optimaal te benutten. Het gebruik van verouderde webbrowsers kan leiden tot beperkingen in functionaliteiten of verminderde prestaties van de software.

De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn apparatuur en IT-omgeving om een adequate bescherming te waarborgen.

Facturatie en Betaling

Facturatie

De Klant stemt ermee in dat ADM-Concept elektronische facturen uitgeeft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Facturen worden verzonden naar het opgegeven elektronische adres van de Klant bij het bestellen van de Diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn factuurinformatie actueel te houden. De Klant blijft echter verplicht tot betaling, zelfs als facturen worden verzonden naar verouderde informatie.

Licentievergoeding

ADM-Concept factureert de Licentievergoeding op basis van de Termijn:

 • Maandelijkse Termijn: maandelijkse facturatie

 • Kwartaal Termijn: driemaandelijkse facturatie

 • Jaarlijkse Termijn: jaarlijkse facturatie Facturen worden vóór de aanvang van de respectieve Termijn aan de Klant verstrekt.

Upgrades

Upgrades die tijdens de Termijn worden besteld, zoals een hoger Pakket of extra Gebruikersaccounts, worden direct gefactureerd nadat de bestelling is geplaatst.

Introductiediensten

De eenmalige vergoeding voor Introductiediensten wordt onmiddellijk gefactureerd nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen, worden alle facturen automatisch en volledig geïnd via domiciliëring (SEPA Direct Debit, SDD) op de factuurdatum. Hierbij wijkt ADM-Concept af van de wettelijke verplichting om 14 dagen van tevoren het verschuldigde bedrag aan te kondigen voor SEPA Direct Debit (SDD).

De Klant kan facturen betwisten door binnen zeven dagen na de factuurdatum een e-mail te sturen naar accounting@wavedesk.be met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Een betwisting ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

De onvoorwaardelijke betaling van het factuurbedrag wordt beschouwd als de aanvaarding van de factuur.

Gedeeltelijke betalingen worden eerst toegewezen aan inningskosten, vervolgens aan geleden schade, daarna aan verschuldigde rente en tot slot aan de hoofdsom, met prioriteit voor de oudste uitstaande hoofdsom.

Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

Bij niet- of laattijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand als volledige maand telt. Daarnaast worden alle inningskosten door ADM-Concept betaald, plus 20% van het factuurbedrag als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van €150 (excl. btw).

Bij niet-betaling heeft ADM-Concept het recht om de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen. Dit heeft geen invloed op de voortzetting van de Termijn. ADM-Concept kan de Overeenkomst eenzijdig opzeggen bij herhaaldelijk niet tijdig betalen.

Niet- of laattijdige betaling maakt alle andere facturen van ADM-Concept onmiddellijk opeisbaar, zelfs als ze nog niet vervallen zijn, en heft alle toegestane betalingsvoorwaarden op. Dit geldt ook bij dreigend faillissement, ontbinding of staking van betaling door de Klant.

Intellectuele eigendom

De Klant erkent dat ADM-Concept en zijn Filialen de exclusieve eigenaar zijn en blijven van de WAVEDESK-software en andere intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden. Alle rechten en goodwill blijven bij ADM-Concept en zijn Verbonden Ondernemingen.

De licentie die aan de Klant is verleend, geeft hem uitsluitend het recht om tegen betaling de WAVEDESK-software te gebruiken. Er worden geen impliciete licenties verleend, en deze omvatten niet:

 • Overdracht van eigendom van de WAVEDESK-software.

 • Verlening van rechten op de WAVEDESK-software, handelsnamen en/of handelsmerken van ADM-Concept of zijn verbonden ondernemingen.

 • Het recht om kopieën van de software of andere producten van ADM-Concept te vragen.

De Klant mag geen handelsmerken, handelsnamen of merknamen van ADM-Concept gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Hij zal ook geen handelingen verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ADM-Concept.

De Klant moet ADM-Concept informeren over elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ADM-Concept of elke claim van derden als gevolg van het gebruik van de Diensten.

Documentatie

De Klant krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de reproductie van kopieën van de Documentatie voor gebruik in het kader van zijn licentie. Hij mag de Documentatie echter niet publiceren, wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken ervan creëren.

Verwijzingen

ADM-Concept kan kosteloze informatieve verwijzingen maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de Klant voor de verlening van Diensten. ADM-Concept zal het gebruik van de merken van de Klant staken bij beëindiging van de Overeenkomst of op verzoek van de Klant.

Duur

De Softwarelicentie heeft een verlengbare termijn van één maand, één kwartaal of één jaar, afhankelijk van de keuze van de Klant bij het bestellen van de Diensten.

Als de Klant de Overeenkomst niet uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de Verlengingsdatum opzegt, wordt een nieuwe Termijn van gelijke duur automatisch gestart. ADM-Concept behoudt zich het recht voor om de Klant voor de verlengde Termijn te factureren.

Bij verlenging wordt de geldende prijs gebaseerd op het Klantaccount vóór de Verlengingsdatum, inclusief eventuele Upgrades en tijdige Downgrades.

Opzegging

Opzegging door de Klant

 1. De Klant kan de Softwarelicentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, mits de opzegging minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de Verlengingsdatum plaatsvindt.

  • Als de opzegging minder dan 15 kalenderdagen vóór het verstrijken van de Termijn plaatsvindt, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd, en de Klant moet de factuur voor de verlengde Termijn betalen, zelfs als hij de Diensten niet verder wil gebruiken.

 2. De Klant kan de Overeenkomst ook beëindigen als hij niet akkoord kan gaan met een substantiële wijziging van de Overeenkomst. Deze opzegging moet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving door ADM-Concept plaatsvinden.

  Substantiële wijzigingen omvatten:

  • Aanzienlijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden door ADM-Concept.

  • Prijsverhogingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de Klant.

  • Wijzigingen in het Dienstenaanbod die aanzienlijke nadelen voor de Klant met zich meebrengen.

Opzegging geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of compensatie van ADM-Concept.

Opzegging door ADM-Concept

ADM-Concept behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op elk moment en zonder tussenkomst van de rechter op te zeggen in uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om de professionele samenwerking voort te zetten. Dit kan onder meer gebeuren als:

 1. De Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op de Servicevoorwaarden.

 2. De Klant de Diensten voor ongeoorloofde, illegale of ongepaste doeleinden gebruikt.

 3. De Overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of foutieve informatie van de Klant.

 4. De Klant de Diensten heeft besteld om redenen die niet objectief redelijk en aanvaardbaar zijn.

 5. De Klant zijn betalingen staakt, failliet wordt verklaard, in vereffening gaat of een soortgelijke procedure ondergaat.

 6. De Klant zich schuldig maakt aan oneerlijkheid, trouweloosheid of fraude tegenover ADM-Concept of zijn Verbonden Ondernemingen.

In geval van opzegging door ADM-Concept wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. ADM-Concept behoudt zich het recht voor om aanvullende compensatie van de Klant te eisen. ADM-Concept kan ook weigeren om een nieuwe Overeenkomst met de Klant te sluiten voor het gebruik van de Diensten.

Gevolgen van de opzegging

 • Als de Klant de Overeenkomst opzegt, zal ADM-Concept het Klantaccount zo snel mogelijk deactiveren en de Klant vooraf op de hoogte stellen.

 • De Klant wordt geadviseerd om de Klantgegevens vóór het einde van de Overeenkomst te exporteren. Na het einde van de Overeenkomst kan export alleen plaatsvinden binnen een beperkte tijd en met de tussenkomst van ADM-Concept, tegen eventuele kosten.

 • Bij opzegging door ADM-Concept zal de Klant een tijdsperiode krijgen om het Klantaccount te deactiveren en gegevens te exporteren.

 • Beëindiging van de Overeenkomst vereist dat beide partijen vertrouwelijke informatie en materiaal teruggeven.

 • Als de Klant de Overeenkomst om andere redenen dan ernstig wangedrag van ADM-Concept opzegt, moet hij het resterende bedrag voor de lopende en/of komende Termijn betalen, zelfs als hij de Diensten niet meer zal gebruiken.

De artikelen over intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, persoonsgegevens en privacy, en vertrouwelijkheid blijven geldig na het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 1. Beperking van aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van ADM-Concept is beperkt tot het laagste van de factuurwaarde van de laatste factuur in verband met de Diensten of het bedrag van de verzekering die door ADM-Concept is afgesloten. Deze aansprakelijkheid blijft echter beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid volgens de Belgische wetgeving.

 2. Melding van schade: De Klant moet ADM-Concept zo snel mogelijk op de hoogte stellen van alle schade die hij heeft geleden als gevolg van het gebruik van de Diensten. Verergering van de schade door vertraagde melding valt niet onder de verantwoordelijkheid van ADM-Concept.

 3. Gebruik op eigen risico: De Diensten worden verstrekt op basis van 'as is', zonder enige expliciete of impliciete garanties, tenzij anders wettelijk vereist. ADM-Concept wijst alle impliciete garanties af, inclusief die met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit, vaardigheid en zorg, systeemintegratie en gegevensnauwkeurigheid.

 4. Geen garantie van prestaties: ADM-Concept garandeert niet dat de Diensten aan alle vereisten van de Klant zullen voldoen of dat de prestaties van de WAVEDESK-software ononderbroken of foutloos zullen zijn.

 5. Uitsluiting van bepaalde schade: ADM-Concept is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, schade veroorzaakt door acties van de Klant of derden, schade door gebruik voor andere doeleinden dan bedoeld, verlies van Klantgegevens en schade door overmacht.

 6. Geen automatische naleving van voorschriften: De Klant wordt geacht niet automatisch aan de voorschriften of vereisten in enig rechtsgebied te voldoen door het gebruik van de Diensten, behalve die in België.

 7. Geen verstrekking van (vertrouwelijke) informatie: De Klant moet geen (vertrouwelijke) informatie aan ADM-Concept verstrekken, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Als dergelijke informatie toch wordt verstrekt, gebeurt dit geheel op eigen risico van de Klant.

 8. Vrijwaring van aansprakelijkheid: De Klant zal ADM-Concept en zijn functionarissen vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle claims die voortvloeien uit het gebruik of de niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden, veroorzaakt door de Klant of zijn Gebruikers.

Deze clausules beperken de aansprakelijkheid van ADM-Concept en stellen duidelijke grenzen aan de verantwoordelijkheden van beide partijen bij het gebruik van de Diensten.

Persoonsgegevens en Privacy

 1. ADM-Concept als verwerkingsverantwoordelijke: ADM-Concept verwerkt persoonsgegevens van de (potentiële) Klant, zijn Gebruikers en/of andere werknemers van de Klant voor verschillende doeleinden, waaronder het verlenen van Diensten en het versturen van marketingcommunicatie. Als zodanig fungeert ADM-Concept als 'verwerkingsverantwoordelijke' volgens de geldende Privacywetgeving.

 2. ADM-Concept als gegevensverwerker: De Klant erkent dat hij optreedt als 'verwerkingsverantwoordelijke' en ADM-Concept als 'verwerker' voor bepaalde persoonsgegevens, zoals Persoonlijke Klantgegevens en persoonlijke gegevens van Gebruikers die uitsluitend voor de doeleinden van de Klant worden verwerkt.

Vertrouwelijkheid

Algemeen

 • Alle informatie uitgewisseld tussen de Partijen voorafgaand aan en tijdens de Overeenkomst wordt beschouwd als vertrouwelijk en moet strikt vertrouwelijk worden behandeld.

 • Dit omvat, maar is niet beperkt tot, financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische informatie, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten- en leveranciersgegevens, gegevens van werknemers, persoonsgegevens, programma’s, broncodes, computerprogramma’s, computercode, modules, scripts, algoritmen, kenmerken en werkwijzen, uitvindingen (al dan niet patenteerbaar), processen, schema’s, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties, inclusief Klantengegevens voor de Klant.

Vertrouwelijkheidsverplichtingen van de ontvanger:

 • De ontvanger zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor eigen doeleinden en met strikte geheimhouding.

 • De informatie mag niet worden gebruikt, gereproduceerd of toegewezen voor andere doeleinden dan de samenwerking tussen de partijen.

 • Reverse-engineering, deassemblage of decompilatie van vertrouwelijke informatie is niet toegestaan.

 • Er mag geen commercieel voordeel worden behaald uit de vertrouwelijke informatie.

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij mag de ontvanger de vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken, openbaar maken of ter beschikking stellen.

 • Vertrouwelijke informatie mag alleen worden gedeeld met werknemers die het nodig hebben voor de samenwerking tussen de Partijen, en deze werknemers moeten instemmen met vergelijkbare voorwaarden en bepalingen als die in de Servicevoorwaarden.

Eigendom van vertrouwelijke informatie:

 • De onthullende partij blijft te allen tijde de enige eigenaar van de vertrouwelijke informatie.

 • Niets in de Servicevoorwaarden geeft de ontvanger enig recht of belang in de vertrouwelijke informatie, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld.

Duur van vertrouwelijkheid:

 • De vertrouwelijkheidsverplichting blijft van kracht gedurende de Overeenkomst en voor een periode van vijf (5) jaar na beëindiging, ongeacht de reden.

Uitzonderingen die voor beide Partijen gelden

 • De verplichtingen zoals beschreven in artikel 12.1 zijn niet van toepassing op bepaalde informatie:

  1. Informatie die al publiekelijk beschikbaar is, verspreid is of bekend is bij het grote publiek op het moment van mededeling.

  2. Informatie die de ontvanger op wettige wijze heeft ontvangen van een derde partij, waarbij deze derde partij niet gebonden was aan enige vertrouwelijkheidsovereenkomst met de onthullende partij.

  3. Informatie waarvan de onthulling of aankondiging bij wet vereist is, of door een rechtbank of regeringsbeslissing is opgelegd. In dergelijke gevallen zal de ontvanger, indien mogelijk, de reikwijdte en de manier van dergelijke onthulling of aankondiging met de onthullende partij bespreken voordat deze plaatsvindt.

Uitzonderingen die van toepassing zijn op ADM-Concept

 • Afwijkend van de vertrouwelijkheidsverplichting zoals beschreven in artikel 12.1, verleent de Klant ADM-Concept en zijn Verbonden Ondernemingen specifieke rechten:

  1. Een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om ideeën, input, suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen, correcties of andere feedback van de Klant te gebruiken en te commercialiseren om de Diensten te verbeteren en uit te breiden.

  2. Het recht om kwantitatieve gegevens afgeleid van het gebruik van de WAVEDESK-software door de Klant te verzamelen, gebruiken en bekend te maken voor zakelijke doeleinden, inclusief sectorale analyses, benchmarking, analytische gegevens en marketing. Deze gegevens zullen alleen in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm beschikbaar zijn en zullen de Klant, zijn Gebruikers of derden niet identificeren.

  3. Het gebruik van anonieme en geanonimiseerde Klantgegevens voor onderzoek, opleiding, statistische en commerciële doeleinden.

Ondersteuning - Helpdesk

 • Klanten die hulp nodig hebben of vragen hebben over de Diensten worden aangeraden om eerst het Supportcentrum van ADM-Concept te raadplegen.

 • Als de informatie daar niet voldoende is, kan de Klant gratis contact opnemen met de helpdesk van ADM-Concept door een support ticket in te dienen. De helpdesk is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (CET), behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen.

 • De helpdesk zal zich inspannen om de Klant zo snel mogelijk te helpen na ontvangst van het verzoek om ondersteuning.

Beschikbaarheid, Onderhoud en Updates

 • ADM-Concept streeft ernaar om problemen met de beschikbaarheid van de WAVEDESK-software zo snel mogelijk op te lossen, zonder garanties te geven over respons- en oplostijden.

 • Bij onderhoudswerkzaamheden en updates zal ADM-Concept proberen de impact op de beschikbaarheid van de software tot een minimum te beperken. De Klant zal indien mogelijk tijdig op de hoogte worden gebracht, tenzij dit onmogelijk of niet zinvol is in dringende gevallen.

 • ADM-Concept is niet verplicht de Klant te vergoeden voor uitvaltijd.

Mededelingen

 • Alle kennisgevingen van ADM-Concept aan de Klant worden afdoende geacht als ze worden gericht aan de laatst bekende contactgegevens van de Klant.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om hun contactgegevens actueel te houden. ADM-Concept is niet aansprakelijk als een Klant een bepaalde mededeling niet heeft ontvangen omdat de contactgegevens niet meer actueel waren.

 • Formele mededelingen aan ADM-Concept moeten worden gericht aan de contactadressen die zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden.

Wijzigingen van de Diensten

 • ADM-Concept behoudt zich het recht voor om op elk moment het aanbod en de samenstelling van zijn Diensten te wijzigen, inclusief de Pakketten en ondersteunde functionaliteiten.

 • Indien van toepassing zal ADM-Concept de Klant binnen een redelijke termijn voorafgaand aan een wijziging informeren via een Mededeling.

Overmacht / 'Hardship'

 • ADM-Concept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht of 'hardship', zoals onvoorziene en onvermijdelijke omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren.

 • Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn onder meer oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagname, epidemieën en pandemieën, stakingen, terrorisme, overheidsinterventies, stroomuitval en communicatiestoringen.

 • ADM-Concept behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst te herzien of op te schorten bij overmacht of hardship, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Als de situatie langer dan twee maanden aanhoudt, heeft ADM-Concept het recht de Overeenkomst op te zeggen.

Verrekening (Compensatie)

 • De Partijen zijn overeengekomen dat alle bestaande en toekomstige schulden automatisch met elkaar verrekend zullen worden vanaf het begin van de overeenkomst tussen ADM-Concept en de Klant, ongeacht hun vervaldatum, doel of valuta.

 • Als er meerdere schuldeisers zijn, blijft de vordering van de andere partij beperkt tot wat er na verrekening overblijft.

 • Deze verrekening heeft rechtsgevolgen ten opzichte van curatoren en andere schuldeisers.

Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

 • Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en beslecht door de rechtbanken van de plaats waar ADM-Concept zijn maatschappelijke zetel heeft.

Taal

 • De taal van de Servicevoorwaarden is de voertaal in alle commerciële transacties met ADM-Concept, tenzij anders overeengekomen.

 • De originele taal van de Servicevoorwaarden is Engels en in geval van een conflict tussen vertalingen heeft de Engelse versie voorrang.

Diverse Bepalingen

 • De nietigheid van een of meer bepalingen laat de geldigheid van de rest van de Servicevoorwaarden onaangetast. De Partijen zullen in geval van nietigheid onderhandelen over een vervangende clausule.

 • Het niet uitoefenen van rechten door ADM-Concept impliceert geen afstand van die rechten.

 • ADM-Concept heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te wijzen aan een Verbonden onderneming of een ander bedrijf bij verkoop, fusie of andere transacties.

Last updated